Efter flera veckors förberedelser blev det nyligen till slut dags för FBA:s generaldirektör Sven-Eric Söder att delta i Afrikanska unionens högnivåmöte i Djibouti, tillsammans med mig som är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges biståndsstrategi för Afrika söder om Sahara. Mötet ägde rum i huvudstaden Djibouti, som har samma namn som det lilla strategiskt placerade landet vid Adenviken, med USA:s enda permanenta militärbas i Afrika och Kinas första flottbas utanför Kina.

Närmare 170 personer från det internationella samfundet deltog, från bland annat Afrikanska unionen (AU), EU och FN. Syftet var att diskutera styrning och samordning av säkerhetssektorn i Afrika och olika insatser för fred och säkerhet på kontinenten.

FBA:s generaldirektör modererade ett samtal med representanter för AU som deltagit i medlingsinsatser i konflikter i bland annat Sudan och Centralafrikanska republiken. De talade om hur fredsmedling i komplexa miljöer går till, och om hur viktigt det är med samordning mellan internationella och nationella aktörer.

Diskussionerna visade på en stark vilja att hitta nya effektiva metoder för AU:s arbete med medling för att skapa hållbar fred. I många konfliktkontexter är religiösa företrädare viktiga nyckelpersoner, hur ska man som medlare förhålla sig till exempelvis en präst eller en imam? Och om man lyckas komma fram till ett fredsavtal, hur kommunicerar man de viktigaste delarna i avtalet till befolkningen i landet det gäller? Det var bara några av de spännande frågorna som togs upp.

Mötet i Djibouti gav en bra bild av utvecklingen inom AU:s arbete för fred och säkerhet. Sedan får vi på FBA se hur vi bäst kan fortsätta stödja detta. Sedan 2017 har vi gett strategiskt stöd till AU:s arbete med dialog och medling. Vi har bland annat hjälpt AU att bygga upp en särskild medlingsenhet, Mediation and Support Unit. I framtiden hoppas vi kunna bidra med att hjälpa enheten att skapa rutiner för att samla in erfarenheter från tidigare medlingsinsatser, och lära av erfarenheterna. Utbildning i erfarenhetshantering är något som våra samarbetspartners inom AU själva har efterfrågat.

Vi ska också utforska andra möjligheter till samarbete med AU. FBA har i uppdrag av den svenska regeringen att som en del av det svenska biståndet bidra till människors säkerhet i hela regionen som omfattar Afrika söder om Sahara. Det är en konfliktdrabbad region och för att kunna uppnå våra mål måste vi verka för att stärka viktiga regionala aktörer som redan arbetar för fred. AU är en av de största och tyngsta aktörerna på området i regionen. Det är ingen lätt uppgift som AU har, att skapa fred och säkerhet i Afrika – och det är bara ett av områdena som unionen ägnar sig åt. Men med stöd från det internationella samfundet, med aktörer som FBA, är det inte omöjligt. Det var med hopp som jag åkte från toppmötet i Djibouti.