Under 2018 genomförs val i 23 afrikanska stater – på lokal, regional eller nationell nivå. Demokratiska val har blivit allt vanligare på den afrikanska kontinenten. Samtidigt rapporteras en ökning av valrelaterat våld.

Enligt en studie av Stephanie M. Burchard har mer än hälften av Afrikas stater upplevt någon form av valvåld sedan det kalla krigets slut. Enligt en nyligen publicerad bok av Mimmi Söderberg Kovacs och Jesper Bjarnesen kan en anledning till detta vara att flerpartisystem öppnar för större konkurrens bland partierna och att valresultat blivit allt viktigare för att få eller behålla makten. Därmed blir också resultaten mer omtvistade.

Valrelaterat våld behöver inte nödvändigtvis innebära utbredda våldsamheter utan kan likaväl handla om enskilda händelser, trakasserier eller metoder för att skrämma personer till att agera på ett särskilt sätt – vilket även många västländer upplevt på senare år. Gemensamt för dessa metoder är dock att de på ett eller annat sätt syftar till att påverka valprocessen eller valresultatet. Valvåld utgör därför ett allvarligt hot mot demokratin.

ECOWAS, den regionala samarbetsorganisationen i Västafrika, har ett uppdrag att arbeta i sina medlemsstater inför och under ett val. Detta inkluderar bland annat valobservation. Då det finns flera exempel på valrelaterat våld inom medlemsstaterna har ECOWAS bestämt sig för att också försöka arbeta förebyggande med dessa frågor.

Inom ramen för FBA:s uppdrag i Sveriges regionala strategi för Afrika söder om Sahara samarbetar FBA och ECOWAS om hur dialog och medling kan användas för att förebygga valrelaterat våld. På FBA finns både expertis i dialog och medling och val. Här har FBA därför en möjlighet att kombinera två av sina kunskapsområden för att stödja en samarbetspartner.

Samarbetet är långsiktigt men fokuserar i år på ett antal workshoppar i Nigeria, Mali och Guinea Bissau. Tanken är att öka både ECOWAS och medlemsstaternas kapacitet att förebygga valrelaterat våld. Vid workshopparna deltar aktörer från departement och myndigheter, politiska partier och civilsamhället. Medan de nationella eller regionala aktörerna bidrar med landspecifik kunskap så tillhandahåller FBA kunskap om dialog och medling samt valvåld. Teknisk rådgivning, exempelvis hur olika aktörer kan agera medlare, varvas med möjligheter att diskutera utmaningar i landet i fråga och möjliga vägar framåt.

Workshopparna har också gett olika aktörer, som inte vanligtvis arbetar tillsammans, möjlighet att mötas och skapa nätverk. Något som de kan bygga vidare på efter våra dagar tillsammans. För ECOWAS del ökar möjligheterna till samarbete med lokala aktörer samtidigt som kompetensen på de respektive landskontoren höjs. ECOWAS blir också bättre rustat inför de valobservationsinsatser som planeras.

FBA:s bidrag är naturligtvis bara en liten pusselbit när det kommer till att förhindra valrelaterat våld på den afrikanska kontinenten. Det huvudsakliga ansvaret ligger hos de parter som är involverade i valprocessen och som använder sig av valvåld i någon form. Vi ska dock göra vårt bästa för att skapa utrymme för dialog om de frågor som riskerar att skapa spänningar och på så sätt bidra konstruktivt till aktuella valprocesser. Vår förväntan är att samarbetet med ECOWAS stärks under de kommande åren och att vi i framtiden kan bidra till större insatser inom detta område.

Om du vill läsa mer om valvåld i afrikanska val rekommenderas boken Violence in African Elections: Between Democracy and Big Man Politics, som Mimmi Söderberg Kovacs, FBA:s programchef för forskning och utveckling, varit redaktör för, samt Stephanie Burchards bok Electoral Violence in Sub-Saharan Africa: Causes and Consequences.