Jag jobbar med fred, brukar jag säga när mina barn frågar vad jag gör. Pretentiöst? Ja, men det låter betydligt roligare än byråkrat. Och det är en stor tillfredsställelse att veta att det jag gör i förlängningen – i en förvisso lång kedja – faktiskt syftar till fred, säkerhet och utveckling globalt.

Men de som med ännu större träffsäkerhet kan säga att de arbetar med fred är FBA:s runt 70 utsända kvinnor och män som är sekunderade till EU, FN, OSSE och TIPH runtom i världen, som experter på till exempel politisk rådgivning, dialog, säkerhetssektorreform, avväpning och demobilisering, rättsstatsuppbyggnad, att observera och rapportera i konfliktområden, eller kvinnor, fred och säkerhet.

Varför satsar då FBA så mycket på att rekrytera, förbereda, stödja och sända ut civila experter till internationella fredsinsatser? Jo, med rätt personer på rätt plats blir resultatet av fredsinsatserna helt enkelt bättre. Och med rätt förberedelser, inklusive träning i skydd mot risker, kan våra anställda vara mer effektiva i det som de är utsända för att göra. FBA lägger mycket kraft på både rekrytering och förberedande utbildning, som skräddarsys för varje individ. Detta är ganska unikt i ett internationellt perspektiv.

Våra utsändas vardag ser väldigt olika ut: en del arbetar i riskfyllda miljöer som i östra Ukraina eller Mali, andra jobbar vid EU:s utrikestjänst i Bryssel med planering av insatser och policyutveckling. Alltfler tjänstgör på orter som medger att familjen kan följa med, och är utsända under flera år. Det innebär såklart nya utmaningar för FBA som arbetsgivare – vilken typ av villkor kan vi erbjuda, vilket ansvar kan vi ta för medföljande familjemedlemmar? Men det ger oss också möjligheter att attrahera nya personer, som har rätt kompetens och är intresserade av utlandstjänstgöring, men inte vill åka utan sin familj.

Gemensamt för alla våra utsända är att FBA är arbetsgivare medan den mottagande organisationen arbetsleder. Krångligt? Nja, men med god kommunikation mellan FBA, den mottagande organisationen och den utsända kan förväntningar och ansvar tydliggöras. Men så klart kräver det gott omdöme och förmåga att upprätthålla dubbla lojaliteter, även hos den enskilda utsända. Många gånger är arbetsmiljön väldigt olik vad vi är vana vid i Sverige, och inte sällan ställs våra utsända för utmaningar av skilda slag. Då finns vi som arbetsgivare där för att stötta.

En utsänd representerar dessutom inte bara FBA och den mottagande organisationen utan även Sverige i världen. Varje utsänd är en pusselbit i den svenska utrikespolitiken. Sverige verkar för internationell fred genom både politiska ställningstaganden, finansiering och praktiskt stöd. FBA:s uppdrag att sända ut civila experter till fredsinsatser är ett sådant praktiskt stöd. Våra utsända kan bidra med både kapacitetsuppbyggnad, som rådgivning och utbildning, och med att själva genomföra uppgifter som observation och rapportering. Visst rör sig det finansiella stöd, som Sverige ger direkt till organisationer som FN, EU och OSSE, om betydligt större summor än pengarna som går till sekunderingar av svensk personal till organisationerna. Men det betyder inte att personalstödet är mindre viktigt. Det arbete som våra utsända gör i världen kan ha ett stort inflytande.

Är du också intresserad av att jobba med fred? Läs mer om vad några av våra utsända berättar och information om hur vi på FBA arbetar med sekunderingar.