Efter mer än 10 år med arbete i fält nära människor och deras hopp och förtvivlan mitt i konflikternas och fredsprocessernas vardag, var det med viss tvekan jag återvände till huvudkontorens policyvärld. Jag antog i juni utmaningen att leda sekretariatet för The International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum), som FBA står värd för. Challenges Forum är ett nätverk som förenar 49 institutioner från 22 länder, inklusive de fem permanenta medlemsländerna i FN: säkerhetsråd. Vi arbetar för att göra FN:s fredsinsatser mer effektiva. Från Sverige deltar förutom FBA även Försvarsmakten, Polismyndigheten och Kriminalvården.

Ända sedan jag disputerade i freds- och konfliktforskning för snart 20 år sedan och började arbeta med fred och mänsklig säkerhet, har jag återkommande sett att det finns två klyftor att överbrygga. Å ena sidan mellan forskare och de som arbetar med policy, å andra sidan mellan de som arbetar med policy vid olika huvudkontor och de som är stationerade i fält med uppdrag att konkretisera policyn i en utmanande, men också närande, verklighet.

Ett konkret minne är när jag arbetade med OECD-DAC och vi skapade en vägledning, med stöd av forskning och praktiska erfarenheter från syd och nord, för att göra säkerhetssektorreforminsatser mer effektiva. När jag sedan lämnade huvudkontoren och började arbeta i fält märkte jag att många där gjorde som tidigare och det tog flera år innan riktlinjerna från huvudkontoren började ge effekt. När vi senare gjorde en uppföljningsstudie åt OECD-DAC bekräftades denna känsla. Dialogen mellan center och periferi var ofta bristfällig, styrd av byråkratiska rutiner och med avsaknad av tydliga och långsiktiga målsättningar – det fanns flera klyftor att överbrygga!

De senaste åren har jag dock sett att treenigheten forskning-policy-praktik har börjat bli mer av en verklighet. Därför var det med stort intresse jag började arbeta på FBA, som förenar just kompetenser inom forskning, policy och praktik. Strävan efter treenigheten går också att finna i Challenges Forum. Under mer än 20 år har forumet varit en plattform för dialog mellan FN-representanter på hög nivå, experter och forskare från olika institutioner, myndigheter från FN:s medlemsländer och, inte minst, ledande praktiker med färska erfarenheter från att verka i FN:s fredsinsatser i fält.

Det märktes inte minst i oktober då Challenges Forums årliga möte hölls, denna gång i Istanbul. Totalt samlades cirka 80 personer i denna vackra och myllrande stad mellan Asien och Europa, för att under två dagar lyssna och tala om ledarskap i FN:s fredsinsatser.

Arbetet var intensivt och totalt 13 arbetsgrupper diskuterade hur ledarskapet i en fredsinsats kan förebygga sexuella övergrepp, främja långsiktig fred, skydda civila, stärka jämställdheten, och verka i miljöer där terrororganisationer opererar. Mötet mellan experter, forskare, FN:s och medlemsstaternas institutioner samt praktiker från fält skapade just de förutsättningar som jag beskriver ovan.

Fabrizio Hochschild, assisterande generalsekreterare i FN och den som leder generalsekreterarens stab, gav också oss alla i Istanbul en visionär exposé av FN:s pågående reformer och vikten, i denna process, av ledarskapet i organisationens fredsinsatser. Han påvisade tydligt relevansen av Challenges Forums arbete. Nu ska vi arbeta vidare och fortsätta överbrygga klyftorna och främja mötet mellan forskning, policy och praktik.