lisa

I fredags satt jag ned med fyra liberianska kvinnor som alla deltar i FBA:s pågående dialog- och medlingsprogram. Programmet inleddes förra veckan och inkluderar även kvinnor från Colombia, Afghanistan och Palestina. I programmet ges nyckelpersoner i ledande och strategiska positioner stöd i att förebygga, hantera och omvandla våldsamma konflikter genom dialog- och medlingsprocesser.

Programmet, som pågår fram till april 2017, genomförs inom ramen för FBA:s projekt om kvinnor i fredsprocesser och de kvinnor som deltar är alla fredsbyggare och upprätthållare av fred utifrån sina olika plattformar – statliga institutioner såväl som civilsamhällesorganisationer. Kvinnorna är också globala aktörer, som genom sitt arbete och utbyte överför erfarenheter och goda exempel.

Den 27 april i år antog FN:s säkerhetsråd resolution nummer 2282, samtidigt som FN:s generalförsamling antog resolution 70/262. De identiska resolutionerna bygger på tidigare rapporter, bland annat om FN:s arkitektur för fredsbyggande.

Båda resolutionerna är kopplade till Agenda 2030 och har gemensamt kommit att kallas sustaining peace. De betonar staters, internationella och regionala organisationers samt civilsamhällets ansvar för fred och säkerhet, och det outtröttliga arbete som FN:s olika delar bedriver. De understryker även kvinnors och ungdomars deltagande.

“…underscores the importance of women’s leadership and participation in conflict prevention, resolution and peacebuilding, and recognizes the continuing need to increase representation of women at all decision-making levels in national, regional and international institutions and mechanisms for the prevention and resolution of conflict, and the consideration of gender-related issues in all discussions pertinent to sustaining peace…” S/RES/2282 (2016)

Paragrafen från resolutionerna om sustaining peace ovan visar på vikten av att inkludera såväl kvinnor som män i det samhälleliga samtalet, men också på vikten av konfliktförebyggande, konflikthanterande och fredsbyggande mekanismer för en hållbar fred. Att bibehålla freden, sustaining peace, kan ses som en breddning av begreppet fredsbyggande genom att det än tydligare inkluderar det förebyggande arbetet. Hur säkerställs en hållbar fred och hur undviker vi att konflikter bryter ut? En viktig del, enligt både FN:s säkerhetsråd och generalförsamling, är att se fred både som ett mål och som en process. I detta är det sociala kontraktet en byggsten.

FBA har tillsammans med Sida fått i uppdrag att implementera den svenska strategin för utvecklingssamarbete med Liberia. Vi ska bland annat bidra till en värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld i Liberia genom att stärka kapaciteten hos kvinnor, män och institutioner att främja säkerhet och mänskliga rättigheter. Det sociala kontraktet utgör här en viktig utgångspunkt. I det uppdrag som FBA nu har att implementera i Liberia, är partnerskap centrala. De liberianska kvinnor som jag fick förmånen att träffa representerar alla denna strävan, och jag känner mig stärkt av de möjligheter till partnerskap som samtalet gav upphov till. Steget från formuleringar i en FN-resolution till det konkreta mötet med individer kan tyckas långt, men varje tusenmilaresa börjar som bekant med ett steg och det är genom samtal som vi gemensamt stakar ut riktningen.