När FN:s generalförsamling i september öppnade sin 70:e session inleddes veckan med ett möte kring den så kallade 2030-agendan. Världens länder samlades för att gemensamt diskutera hållbarhetsmål för den globala utvecklingen under de kommande 15 åren.

Vi är många som har följt debatten kring dessa mål, Sustainable Development Goals, som ersätter de tidigare Millenniemålen som löper ut vid årsskiftet. Och vi är många som kunde glädjas när förhandlingarna äntligen gick i mål.

Här är tre av de 17 globala mål som antogs:

Att uppnå jämställdhet och att alla kvinnor och flickor har större självbestämmanderätt (5).

Att främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt med produktiv sysselsättning och anständiga jobb för alla (8).

Att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer (16).

17 universella mål som ska vara uppfyllda år 2030 och gäller för alla världens länder. Genom att ta fram indikatorer för de 169 delmål som ligger under de övergripande målen, ska de göras mät- och uppföljningsbara.

Särskilt glädjande är att ett ökat fokus på jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter syns i de nya målformuleringarna, jämte en god samhällsstyrning.

Men hur ska nu målen bli verklighet, hur ser vägen dit ut?

Det är en oerhört stor agenda och med 169 delmål blir det en diger uppgift för världens länder att ta sig an. Det är med en viss svindel jag läser det samlade dokumentet. Kritiker menar att 2030-agendan just är för ambitiös och att ansvarsfördelningen och uppföljningen av arbetet riskerar att bli en svårighet när målsättningarna ska omsättas i praktiken. Men de utmaningar världen ser idag berör oss alla och vi alla har ett ansvar att bidra till en positiv utveckling.

Vid FN:s toppmöte presenterades även den vängrupp för hållbar utveckling som Sverige är initiativtagare till och som ska hjälpa till att säkerställa att de globala målen genomförs på alla nivåer i samhället. Högnivågruppen kommer att på olika sätt främja erfarenhetsutbyte och diskussion om utmaningar och lösningar – mellan regeringar, det civila samhället, den privata sektorn och internationella organisationer.

Miljö, jämställdhet och freds- och statsbyggande går som en röd tråd i den svenska biståndspolitiken. För FBA:s del är det mål 16 som i störst utsträckning kommer att vägleda vår verksamhet. Att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Genom vårt arbete med bland annat konfliktförebyggande, rättsstatsuppbyggnad, säkerhetssektorreform och implementering av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 för kvinnor, fred och säkerhet arbetar vi för att bidra till det målet. Genom policy- och metodstöd, forskning, utbildning och samträning och genom våra expertsekunderingar stödjer vi en demokratisk utveckling i flera av världens konfliktdrabbade länder.

I juni i år antog regeringen exempelvis en ny bilateral strategi för Sveriges utvecklingssamarbete i Demokratiska republiken Kongo, där både Sida och FBA ges uppdrag att arbeta för bland annat ökad mänsklig säkerhet och frihet från våld. Du kan läsa mer om detta arbete här.

2030-agendan ska, genom ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling, utrota världens fattigdom och göra denna värld till en bättre plats, för alla. Och visst kan det kännas svindlande. Men så sant som det är sagt: ingen kan göra allt, men alla kan göra något.