Elever DDR-kurs PMTC2Ur led är tiden. Att resa till Sydafrika i mars månad från Sverige brukar vara förknippat med tanken att resa från vinter till varm och skön sommar på södra halvklotet. Inte detta nådens år 2014. Efter att ha lämnat ett Sverige med meterologisk vår i början på mars anlände vi till ett Pretoria med ihållande regn och utan tillstymmelse till temperaturer för längre utomhusvistelser. Sannerligen är det inte bara inom mitt område – avväpning, avmobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter, det som vi kallar för DDR – som nya omständigheter gör sig gällande i dessa tider.

Sedan 2008 har FBA ett flertal gånger bidraget med tematiskt stöd och ämnesinnehåll till den två veckor långa DDR-kursen som ”Peace Mission Training Center” (PMTC) i Pretoria genomför årligen. Många av eleverna, som ännu så länge huvudsakligen utgörs av deltagare från Sydafrikas armé, flyg, marin och polis, har missionserfarenhet varför utbyte och diskussioner blir verklighetsanknutna och kan relateras till konkreta och pågående fredsinsatser i regionen.

Till det höga intresset och engagemanget från elevernas sida bidrar säkert också att ett flertal av deltagarna står på tur att i närtid antingen roteras på nytt eller för första gången delta i en fredsinsats utomlands.  De kursmoment som innebär att någon som redan deltagit i insats berättar för övriga om sina erfarenheter i stort och smått skapar en nästan förtätad stämning och engagemang.

Bengt Ljunggren från DDR-programmet samverkar med några av PMTC:s elever

Bengt Ljunggren från DDR-programmet samverkar med några av PMTC:s elever.

Med tanke på den ställning som Sydafrika har i regionen, där man inom många områden ses både som en föregångare och förebild av andra länder, har denna återkommande inbjudan från PMTC till FBA att bidra till kursen utgjort en ypperlig möjlighet att bygga DDR-kapacitet inom Sydafrikas försvarsmakt och polis, men även indirekt stärka denna förmåga i hela regionen.

Målsättningen och förhoppningen från både FBA:s och PMTC:s sida, är att kunna öppna kursen för deltagande för dels civila sydafrikaner, men även för sökande, både militär, polis och civila, från regionens övriga länder. Detta skulle förstås tillföra kursen en ny och utökad dimension genom konkret civil-militär samverkan, men även en fördjupad förståelse hos alla eleverna vilka villkoren är för hur framgångsrik DDR kan uppnås. Något som ju är på tapeten i allra högsta grad i flera av regionens länder.

DDR är ju en civil-militär angelägenhet både i betydelsen att civila med stöd av militär och polis planerar och genomför DDR inom fredsinsatser, men också att de personer som omfattas av de aktiviteter som det planeras för, d v s kombattanterna, i många fall går från en uniformerad tillvaro till en ny livssituation med det civila livets alla vedermödor.

Hemkommen från Sydafrika är det bara att konstatera att upp och nervända världen verkligen har inträffat. Nu känns det i luften som mer än bara meterologisk vår inträffat.

 FOTNOT: DDR står för Disarmament, Demobilisation and Reintegration och är samlingsnamnet för den fas i en fredsinsats då man avväpnar och demobiliserar väpnade styrkor och inleder en återanpassning av f d kombattanter till civilt liv.