När november blivit december har den första snön fallit över Pristina, det första 3G-nätverket lanserats och 36 nya borgmästare och lokalförsamlingar valts. Och, utöver de 106 av FN:s medlemsländer som redan erkänt landet, är Kosovo nu även en stat för 1,19 miljarder Facebookanvändare.

toppbild-Facebook-till-blogg

Det är drygt en månade sedan Sverige avslutade sitt truppbidrag till KFOR. Merparten av den svenska kontingenten lämnade kort därefter landet. Kvarvarande personal har de senaste veckorna sorterat, packat, slängt och sålt – man samlar på sig en del under 14 år. En dryg veckas intensivt arbete återstår innan Herkules tar hem det sista av den svenska Kosovostyrkans personal och material. Men, som försvarsminister Enström har poängterat, Sveriges engagemang för säkerhet och utveckling i Kosovo kommer att fortsätta.

En viktig komponent i detta är vårt stöd till pågående utveckling och reform av Kosovos säkerhets- och rättssektor. Sveriges stöd till säkerhetssektorreform (SSR) och rättsstatsuppbyggnad i Kosovo och andra partnerländer är brett och en rad svenska myndigheter är engagerade.

För att underlätta samordning av myndigheters insatser till stöd för SSR har Sverige etablerat en Nationell Kontaktgrupp för Säkerhetssektorreform (NKSSR). Gruppen träffas en gång i månaden hos FBA och stående inbjudan går till Polisen, Sida, Domstolsverket, Försvarsmakten, Kriminalvården, FOI, MSB och Försvarshögskolan. Vid sidan av sina månatliga överläggningar genomför NKSSR vid behov fältbesök i partnerländer där Sverige stödjer eller planerar att stödja säkerhetssektorreform.

NKSSR förbereder nu ett myndighetsbesök till Kosovo i syfte att informera sig om pågående och framtida arbete inom SSR i landet och för att skapa sig en gemensam bild av hur vi bästa kan bidra. Vid sidan av sedvanligt årsslutsarbete här på Säkerhetsrådssekretariatet, kommer min tid de närmaste veckorna att domineras av förberedelser och genomförande av NKSSR-besöket.

Mellan ljus 1 och 4 i adventsstaken är det mycket som ska ske. December. Månaden av bokslut, avslut, inlopp och slutspurt mot ledighet, festlighet, högtid. Paus. December 2013 tycks inte bli något undantag. Nu kör vi!